Een heerlijk huis, maar niet voor internationale studenten

Woningmarktdiscriminatie vooral bij studenten uit het buitenland

SCROLL DOWN FOR ENGLISH EDITION

Voor internationale studenten is woonruimte vinden lastiger dan voor hun Nederlandse collega’s. Ze hebben vaak nog geen netwerk en zijn kwetsbaarder, waardoor hogere huren en oplichting op de loer liggen. “Soms stopt een student zelfs met school omdat hij geen kamer heeft.”

Zomaar een advertentie op de Facebookpagina Kamer Verhuur Nijmegen:

(18+, no internationals, vrouw) Heee meiden!! Per 1 oktober (let op, dat is al heel snel) komen er 2 zolderkamers vrij in ons huis aan de Grootstalselaan
.

Helaas is dit geen uitzondering, bevestigen studenten en anderen die we spreken. Niet-Nederlandse studenten hebben regelmatig te maken met discriminatie. Een Indiase international: “Je voelt je heel onwelkom.”

Discriminatie melden
“Onder bepaalde omstandigheden is zo’n advertentie niet verboden, een huisgenoot kiezen valt onder coöptatierecht; je mag zelf weten hoe en met wie je wilt wonen. Maar dat is lang niet in alle studentenhuisvestingssituaties het geval”, vertelt Marleen Hasselt van Vizier-Oost. Deze organisatie is net gestart met het project Fair Housing. Daar kunnen studenten huizenmarktdiscriminatie melden. “Cijfers ontbreken nog, maar wij krijgen wel signalen binnen van internationale studenten die een hogere borg en hogere huren betalen, terwijl ze vaak minder te besteden hebben dan Nederlandse.”

Op de HAN maken de internationals 4% uit van de totale populatie. EU-studenten moeten zelf woonruimte regelen. De HAN zorgt wel, samen met verhuurder SSH&, voor tijdelijke huisvesting van de exchange studenten en van de non-EU-diplomastudenten (die een hele opleiding volgen). Voor hen is een vast aantal kamers gereserveerd: 116 in Nijmegen (waarvan 70 voor exchange). In Arnhem, waar de HAN meer internationale studenten heeft, zijn er dat zo’n 300 (ruim 100 voor exchange).

Adres nodig voor verblijfsvergunning
Uitwisselingsstudenten gaan na een half jaar terug en voor zo’n korte periode een kamer regelen is bijna niet te doen. “Non-EU-studenten moeten beschikken over een woonadres, anders krijgen ze geen verblijfsvergunning”, verklaart een medewerker van HAN Housing. Non-EU-studenten die in september starten, moeten echter na een jaar hun kamer afstaan, de februari-instroom krijgt een half jaar. Dat betekent dat ze in de zomermaanden tegelijkertijd met anderen in eenzelfde kamervijver vissen. Degenen die eerder op zoek gaan om de concurrentie voor te zijn, worden vaak geconfronteerd met dubbele huur. 

Bankhoppen
Bij HAN Housing vermoedt men dat de Nijmeegse internationals meer problemen ondervinden bij het vinden van een kamer dan de Arnhemse, vanwege de aanwezigheid van duizenden studenten van de Radboud Universiteit.  

“Tweedejaars hebben soms nog geen kamer als het schooljaar begint. Ook als je na het derde jaar terugkomt van een buitenlandstage of minor in een andere stad, moet je vaak van voren af aan beginnen. Een enkeling kan bij vrienden logeren, hopt van de ene bank naar de andere”, vertellen studenten.

Hogere eisen voor internationals
Volgens Aakanksha Patnaik, vierdejaars Communications, stellen verhuurders andere en hogere eisen aan internationals. “Zelfs bureaus die adverteren dat ze woonruimte bieden aan expats, willen alleen Nederlanders. Dat is toch raar? Een andere eis is een inkomen van drie keer de maandhuur of een Nederlander die garant staat.”

Aakanksha kon na het eerste jaar een half jaar in de kamer van een vriendin. “Daarna ben ik een paar keer bijna opgelicht; met een kamer in Dieren en een kamer waar ik via een link vooruit moest betalen. Mijn broer controleerde die link en die bleek niet te bestaan. Omdat ik geen kamer kon vinden in Arnhem, verhuisde ik naar Amsterdam. Treinreizen is duur, internationals krijgen geen studenten-OV.”

Duur
Toen Aakanksha terugkwam van haar stage in Duitsland, bood een Libanees meisje aan haar appartement te delen. De huisbaas moest dan een contract maken voor hun tweeën. “Maar in plaats van een contract, kreeg zij het appartement niet meer. Ik voelde me heel schuldig, door mij was ze haar woonruimte kwijt.”
Nu zit ze in onderhuur voor enkele maanden. “Dat scheelt stress; iedere keer verhuizen, niet weten waar je heen moet, is hectisch. Maar het is wel duur: 1200 euro, alles inclusief.”

Schamen voor scams
Senior Studentbegeleider Miriam Zwaan kent de verhalen. “Soms stopt een student zelfs met school omdat hij geen kamer heeft. Als je vers uit jouw eigen land komt, heb je nog geen netwerk. Maar ook ouderejaars zijn kwetsbaar. Vaak weten de internationals niet bij wie ze moeten aankloppen met hun woonproblemen. Sommigen komen bij mij, maar dat is het topje van de ijsberg. Studenten die zijn opgelicht, schamen zich over wat hen is overkomen en praten er liever niet over.”

Opgelicht: 1200 euro kwijt
Olga Garanina (Communications, derde jaar) wil haar verhaal juist wel delen, om anderen te waarschuwen. Bij de groep Accommodatie Utrecht zag ze een mooie studio. “De huisbaas werkte in Engeland. Daarom verhuurde hij de studio. Ik moest de borg en de eerste maand huur vooruitbetalen; samen 1200 euro. Hij stuurde me een ondertekend contract en zou me de sleutel brengen. Het klonk heel overtuigend. Op 8 augustus liet hij weten dat hij problemen had bij de bank. Hij kon wel naar Nederland komen als ik hem de tweede maand huur stuurde, 600 euro. Dat deed ik niet. Uiteindelijk spraken we een nieuwe datum af voor de sleuteloverdracht. Inmiddels vond ik het toch fishy. Ik belde mijn ouders. Die vertrouwden het ook niet. Via Facebook probeerde ik een nieuwe afspraak met de man te maken, ik zag dat hij mijn berichten las, maar hij reageerde niet meer. Mijn geld ben ik kwijt.
Toen ik aangifte deed bij de politie in Elst, gebruikten ze Nederlandse formulieren, die ik niet kon lezen. Gelukkig heb ik een Nederlandse vriend, die heeft geholpen. De politie zegt dat het vaker voorkomt en gaat onderzoek doen. Ik logeer nu, samen met mijn vriend, bij zijn ouders in Elst.”

Waar kun je huizenmarktdiscriminatie melden?
Discriminatie kun je hier melden.
Specifiek voor het Fair Housing project is er de pagina Housing discrimination – Vizier (vizieroost.nl)

Interessante pagina over scammers op Facebook:
(DUTCH) HOUSING EXPERIENCE & SCAMMERS EXPOSED
https://www.facebook.com/groups/DutchHousingExperience/

English edition:

A happy home, but not for international students

Finding housing is more difficult for international students than for their Dutch colleagues. They lack a network and are more vulnerable, which means that higher rents and scams are lurking. “Sometimes a student even quits school because they can’t find a room.”

Advertisement on the Facebook page Kamer Verhuur Nijmegen (Room Rental Nijmegen):

(18+, no internationals, woman)

Heeey girls!! As of October 1st (note, that is very soon) 2 attic rooms will become available in our house on the Grootstalselaan.

Unfortunately, this is no exception, confirm students and others we speak. Non-Dutch students regularly face discrimination. An international from India: “You feel very unwelcome.”

Report discrimination
“Under certain circumstances such an advertisement is not prohibited. Choosing a roommate is subject to co-optation rights. you can choose how and with whom you want to live. But that is by no means the case in all student housing situations,” says Marleen Hasselt of Vizier-Oost. This organization has just started the Fair Housing project. There, students can report housing market discrimination. “Figures are still lacking, but we do receive signals from international students who pay a higher deposit and higher rents, while they often have less to spend than Dutch students.”

At HAN University internationals make up 4% of the total population. EU students have to provide housing themselves. Together with landlord SSH&, HAN does provide temporary accommodation for the exchange students and non-EU diploma students who follow an entire course. A fixed number of rooms is reserved for them: 116 in Nijmegen (of which 70 for exchange). In Arnhem, where HAN University has more international students, there are about 300 (more than 100 for exchange).

Address needed for residence permit
Exchange students stay here for six months. Arranging housing for such a short period of time is almost impossible. “Non-EU students must have a Dutch address, otherwise they will not receive a residence permit,” explains an employee of HAN Housing. Non-EU students who start in September however have to give up their room after a year, the February influx gets half a year. This means that in the summer months they fish in the same ‘room pond’ with a lot of others. Those who are more likely to be ahead of this competition are often faced with double rent.

Couch hopping
The employee from HAN Housing suspects that the Nijmegen international students have more problems finding a room than the Arnhem internationals, because of the presence of thousands of students from Radboud University which also resides in Nijmegen.

“Second-year students sometimes don’t have a room when school starts. Same when you come back from an internship abroad or minor in another city after the third year. You often have to start from scratch. A few can stay with friends, hop from one couch to another,” students say.

Higher demands on internationals
According to Aakanksha Patnaik, fourth-year Communications student, landlords place different and higher demands on internationals. “Even agencies that advertise that they offer housing to expats only want Dutch people. Isn’t that weird? Another requirement is an income of three times the monthly rent or a Dutch person who is a guarantor, in order to be eligible for housing.”
After the first year, Aakanksha was able to spend six months in the room of a friend. “After that I almost got ripped off a few times; with a room in Dieren and a room where I had to pay in advance via a link. My brother checked that link and it turned out to be non-existent. Since I couldn’t find a room in Arnhem, I moved to Amsterdam. Train travel is expensive, internationals don’t get the student OV-card for free public transport.”

Expensive
When Aakanksha returned from her internship in Germany, a Lebanese girl offered to share her apartment. The landlord then had to make a contract for the two of them. “But instead of a contract, she didn’t get the apartment anymore. I felt very guilty. Because of me she had lost her living space.” Now Aakanksha is in subletting for several months. “That saves stress; moving every time, not knowing where to go, is hectic. But it is expensive: 1200 euros, all inclusive.”

Ashamed
Senior student career coach Miriam Zwaan knows the stories. “Sometimes a student even quits school because he doesn’t have a room. If you come fresh from another country, you don’t have a network yet. But seniors are also vulnerable. Often the internationals do not know who to turn to with their housing problems. Some come to me, but that’s the tip of the iceberg. Students who have been scammed are ashamed of what happened to them and prefer not to talk about it.”

Scammed: 1200 euro lost
In contrary Olga Garanina (Communications, third year) wants to share her story, to warn others. At the group Accommodation Utrecht she saw a beautiful studio. “The landlord worked in England. That’s why he rented out the studio. I had to pay the deposit and the first month’s rent in advance; together 1200 euros. He sent me a signed contract and would bring me the key. It sounded very convincing. On August 8, he announced that he had problems at the bank. He could come to the Netherlands if I sent him the second month’s rent, 600 euros. I didn’t. In the end, we agreed on a new date for the key transfer. In the meantime I thought it was fishy, I called my parents. They didn’t trust it either. Through Facebook Messenger I tried to make a new appointment with the man. I saw that he read my messages, but he did not respond anymore. I had lost my money.”

“When I reported the scam to the police in Elst, they used Dutch forms, which I could not read. Fortunately, I have a Dutch boyfriend, who helped. The police say it happens more often and they will investigate my case. I am now staying with my boyfriend at his parents place in Elst.”

Where can you report discrimination?

You can report discrimination at: Report a complaint – Discriminatieoost.nl.
Specifically for the Fair Housing project there is the page Housing discrimination – Vizier (vizieroost.nl)

Page about over scamming op Facebook:
(DUTCH) HOUSING EXPERIENCE & SCAMMERS EXPOSED
https://www.facebook.com/groups/DutchHousingExperience/

Alle reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *