Photo: Ehimetalor Akhere Unuabona on unsplash.com

“Help the Ukrainian people, take action NOW!”

HAN students from Ukraine and Russia about the war, part 2: Nikita Pobieda

Scroll omlaag voor de Nederlandse versie

War in Europe. It touches us all deeply. Still, it is much worse for the 800 Ukrainian students in our country. And many of the 1.300 Russian students are also struggling with it every day. At HAN there are almost 70 students from these 2 countries. SAM speaks to some of them. In this second part: Nikita Pobieda (born in the Ukraine), fourth-year Communication student of HAN International School of Business.

Nikita was born and raised in the Ukraine. About four years ago he exchanged the parental home in Kiev for an apartment in Arnhem, to start with a Communication study at the HAN University of Applied Sciences. A conscious choice: “Dutch higher education has a strong international reputation. The decision was quickly made. Especially when other international students told me about the pleasant study and living environment here.”
 
Family: fleeing or fighting 
Enough about the study, because Nikita currently has, obviously, more pressing issues on his mind. His family fled last week to a safer region in western Ukraine. “In Kiev, the threat increased by the hour. I hope they don’t have to pack their bags again any time soon. If only because the car ride to the border is now life-threatening. My father is preparing to fight against the Russian invasion force, like all younger and older men.”
 
Friends at the front
Throughout the world, the courage and determination of the Ukrainians command admiration. Nevertheless, civilians fighting against tanks, artillery and fighting jets… it is a dark and frightening reality. Understandably, Nikita is worried about his friends, who are partly still in Kiev: “Some have taken up arms to defend the city. Others have volunteered to help their fellow-citizens.”

“We need much more military support. We fight for all free people, for all democracies!”

Urgent military support needed 
Like Ukrainian President Zelensky, Nikita believes that Western countries and NATO should do more and act now: “We need much more military support. We fight for all free people, for all democracies! In the West, you are too frightened by Putin’s threats of nuclear weapons. He really can’t decide on that on his own. The other Russian leaders understand perfectly well that they will lose everything they value and love, should they go that path. They will prevent Putin from starting a nuclear war of mutual destruction; there is no doubt in my mind.” 
 
Russians, brother people?
How does he feel about Russians now? And does he make a distinction between government and ordinary citizens? “I hate Putin and his clique for what they are doing in my country. It is unforgivable. Nor do I understand why so many Russians support him and believe his nonsensical propaganda. Why don’t they revolt in larger numbers against a dictator who threatens all of humanity? On the other hand, fortunately, I also see that many Russians do sympathize with us, help us and try to stop their leaders in the Kremlin.”

Nikita Pobieda (private photo)

Help wherever possible
In all kinds of ways, the fourth-year student tries to commit himself to his homeland. By informing people through videos on Instagram about the actual course of the war. By collecting relief goods. And by participating in demonstrations against the brutal Russian aggression. Resolutely: “I will do everything in my power.”
 
Support from fellow students
Nikita has frequent contact with his Ukrainian fellow students. They support each other and devise relief actions for their compatriots. “I also regularly speak with Russian HAN students who are deeply ashamed of their country and leader. Often they do not dare to speak out for fear of the consequences for their family in Russia. Unfortunately, there are also Russian students who approve of Putin’s actions. Of course I don’t want anything to do with them.”
And other students? Nikita: “I would like it if there would be even more involvement. Though I understand that two years of mainly online education also means that you build up less close ties with each other.”

“Make sure everyone knows what is really happening. Fight any form of Kremlin propaganda and fake news on social media and elsewhere”

Action, now
International students of the HAN, including Nikita, have now set up a fundraiser. Undoubtedly many HAN employees donate money on Giro555 and will soon be doing volunteer work for the reception of refugees. Still, the question remains: what more can we as a HAN community do for Ukraine and our Ukrainian students? Nikita: “Make sure everyone knows what is really happening. Fight any form of Kremlin propaganda and fake news on social media and elsewhere. And hopefully the HAN wants to support us financially and help us, if necessary, to be able to stay longer in the Netherlands.”
 
Fighting together
Nikita makes a strong and urgent appeal to anyone who wants to live in freedom: “Help the Ukrainian people. Now, not tomorrow! Take action in any way you can think of. Collect clothes, send medicine, donate money, take a refugee into your home, hack Russian propaganda sites — all of this is necessary. Because Putin doesn’t stop at the borders of Eastern Europe. This is our fight. A fight we must win!”

The first part of this series, an interview with HAN Communication student Kateryna Hrebelnikova, can be found here.

DUTCH TRANSLATION:

“Help het Oekraïense volk, kom NU in actie!”

HAN-studenten uit Oekraïne en Rusland over de oorlog, deel 2: Nikita Pobieda

Foto: Ehimetalor Akhere Unuabona op Unsplash.com

Oorlog in Europa. Het raakt ons allemaal diep. Véél erger nog is het voor de achthonderd Oekraïense studenten in ons land. En ook veel van de dertienhonderd Russische studenten worstelen ermee. Bij de HAN zijn er bijna zeventig studenten uit deze twee landen. SAM spreekt met enkelen van hen. In dit eerste deel: Nikita Pobieda, Oekraïens staatsburger én vierdejaarsstudent Communication van de HAN International School of Business.

Tekst: Hans Wanningen

Nikita is geboren en getogen in de Oekraïne. Een kleine vier jaar geleden verruilde hij het ouderlijk huis in Kiev voor een appartement in Arnhem, en begon aan de internationale studie Communication aan de HAN. Een bewuste keus: “Het Nederlandse hoger onderwijs heeft internationaal een sterke reputatie. De knoop was gauw doorgehakt. Zeker toen ik van andere internationale studenten goede geluiden hoorde over de fijne studie- en leefomgeving hier.”

Familie: vluchten of vechten
Genoeg over de studie, want Nikita heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Zijn familie is vorige week gevlucht naar een veiligere regio in het westen van de Oekraïne. “In Kiev nam de dreiging met het uur toe. Ik hoop niet dat ze binnenkort weer de koffers moeten pakken. Alleen al omdat de autorit naar de grens nu levensgevaarlijk is. Mijn vader bereidt zich voor om zo nodig te vechten tegen de Russische invasiemacht, zoals alle jongere en oudere mannen.”

Vrienden aan het front
De moed en vastberadenheid van de Oekraïners dwingen overal bewondering af. Maar je zult maar moeten meevechten. Tegen een overmacht aan tanks, artillerie en bommenwerpers. Zorgen heeft Nikita dan ook over zijn vrienden, die deels nog in Kiev zijn: “Sommigen hebben de wapens opgenomen om de stad te verdedigen. Anderen helpen als vrijwilliger om burgers bij te staan.”

“We hebben veel meer militaire steun nodig. Wij vechten voor alle vrije mensen, voor alle democratieën!”

Dringend militaire steun nodig
Net als de Oekraïense president Zelenski vindt Nikita dat westerse landen en de NAVO méér moeten doen en nu in actie moeten komen: “We hebben veel meer militaire steun nodig. Wij vechten voor alle vrije mensen, voor alle democratieën! Jullie laten je te veel bangmaken door Poetins dreigementen met kernwapens. Daarover kan hij echt niet in z’n eentje beslissen. De andere Russische leiders snappen haarfijn dat zij dan ook alles in één klap kwijtraken. Zij zullen verhinderen dat hij een nucleaire vernietigingsoorlog begint, dat weet ik zeker.”

Russen, broedervolk?
Heeft hij nog een goed woord over voor de Russen? En maakt hij daarbij een onderscheid tussen regering en gewone burgers? “Ik haat Poetin en zijn kliek voor wat ze in mijn land aanrichten. Het is onvergeeflijk. Ook begrijp ik niet dat zoveel Russen hem steunen en zijn onzinnige propaganda voor zoete koek slikken. Waarom komen ze niet massaal in opstand tegen een dictator die de totale mensheid bedreigt? Van de andere kant zie ik gelukkig ook dat veel Russen wél met ons meeleven, ons helpen en proberen de leiders in het Kremlin te stoppen.”

Nikita Pobieda (privéfoto)

Helpen waar het kan
Op allerlei manieren probeert de vierdejaarsstudent zich voor zijn vaderland in te zetten. Door mensen via video’s op Instagram te informeren over het werkelijke verloop van de oorlog. Door hulpgoederen in te zamelen. En door mee te doen aan demonstraties tegen de brute Russische agressie. Resoluut: “Ik doe alles wat in mijn macht ligt.”

Steun van studiegenoten
Nikita heeft veelvuldig contact met zijn Oekraïense medestudenten. Ze steunen elkaar en bedenken hulpacties voor hun landgenoten. “Ook spreek ik geregeld met Russische HAN-studenten die zich diep schamen voor hun land en leider. Ze durven zich vaak niet echt uit te spreken. Uit angst voor de gevolgen voor hun familie in Rusland. Helaas zijn er ook Russische studenten die Poetins acties goedkeuren. Met hen wil ik uiteraard niks te maken hebben.”
En andere studenten? Nikita: “Ik zou het fijn vinden als er nog meer betrokkenheid zou zijn. Maar twee jaar van vooral online onderwijs maakt natuurlijk ook dat je minder hechte banden met elkaar opbouwt.”

Actie, nu
De internationale studenten van de HAN, onder wie Nikita, hebben inmiddels een inzamelingsactie op touw gezet. En ongetwijfeld doneren veel HAN’ers geld op Giro555 en doen ze vrijwilligerswerk voor de opvang van vluchtelingen. Blijft de vraag: wat kunnen we als HAN-gemeenschap nog méér doen voor Oekraïne en onze Oekraïense studenten?
Nikita: “Zorg dat iedereen weet wat er echt gebeurt. Bestrijd op social media en elders elke vorm van Kremlin-propaganda en fake news. En hopelijk wil de HAN ons financieel steunen en helpen om, zo nodig, langer in Nederland te kunnen blijven.”

Samen strijden
Nikita doet een indringend appel op iedereen die in vrijheid wil leven: “Help de Oekraïense bevolking. Nu, niet morgen! Kom in actie op alle manieren die je kunt bedenken. Verzamel kleding, stuur medicijnen, doneer geld, neem straks een vluchteling in je huis, hack sites met propaganda — het is allemaal hard nodig. Want Poetin stopt niet bij de grenzen van Oost-Europa. Dit is onze strijd. Een strijd die wij samen moeten winnen!”

Het eerste deel van deze serie, een interview met Kateryna Hrebelnikova, HAN-student Communication, is hier te lezen.

Alle reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *